Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Mộ tháp đá

Mẫu mộ đá tháp đẹp, tháp mộ đá dùng cho chùa chiền để chôn cất những vị cao tăng và các phật tử có duyên. Mộ tháp có nhiều mẫu và kích thước, có thể giật cấp hoặc không.